Sukuseuran säännöt

(Yhdistysrekisterin numero on 165.605/17.07.2001)

1. § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Sukuseura Suomen Lappalaiset ry., kotipaikka Kuopio ja toimialueena koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

2. § Tarkoitus ja toiminta

Sukuseuran tarkoitus on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura pyrkii:

• järjestämään yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja
muita samantapaisia seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia.

• keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä saattamaan sitä jäsenten tietoon.

• harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä

• pitämään luetteloa suvun jäsenistä.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaa testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia.
Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

3. § Jäsenet

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö,
joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

Seuran kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä oikeustoimikelpoinen yhteisö.
Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksessa.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai
muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa
jäsenmaksun kymmenkertaisena.

Seuran varsinaisen jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuoriso-jäseninä,
jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa

Hallituksen esityksestä seuran vuosikokous voi kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön,
joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.

4. § Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä.
Hallituksen toimiaika on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai
seuran ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen-johtajan kutsusta, kun he katsovat siihen aihetta olevan tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

5. § Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,
jompi-kumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6. § Tilit

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi ja toimikausi vuosikokousten välinen aika.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun 15. päivään mennessä.
Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä
hallitukselle viimeistään seuraavan huhtikuun kuluessa.

7. § Seuran kokousten koollekutsuminen

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään
neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin
jäsenelle tai julkaisemalla kutsu seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8. § Seuran kokoukset

Seuran vuosikokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä
touko-syyskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun yksi kymmenesosa (1/10) seuran ääni-oikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii.

Seuran kokouksessa on jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella
18 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä sekä kunniajäsenellä ja ainaisjäsenellä yksi (1) ääni.

Seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee
puheenjohtajan kannattama mielipide.

9. § Vuosikokous

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5. esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot
vuosikokousten väliseltä ajalta;

6. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle;

8. valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet;

9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi toimikaudeksi, ja

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11. Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi,
on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää vuosikokouskutsuun.

10. § Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta.

Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa
lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

jasenhakemus.pdf

Sukuseura Suomen Lappalaiset ry:n jäsenyys

Sukuseuran jäsenyys on määritelty sukuseuran säännöissä.

Varsinaiseksi jäseneksi, jota jäljempänä kutsutaan jäseneksi, voi liittyä jokainen 18-vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin suvun puolelta kuuluu johonkin Lappalainen-sukuun, tai joka on liittynyt Lappalainen-sukuun avio-/avoliiton kautta.

Perhejäseneksi voi liittyä jäsenen puoliso, sekä jäsenen 18-vuotta täyttänyt lapsi,
joka asuu jäsenen kanssa samassa osoitteessa.

Nuorisojäseneksi voi liittyä jäsenen alle 18-vuotias lapsi. Nuorisojäseneltä ei peritä
jäsenmaksua. Nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta sukuseuran kokouksissa.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeustoimikelpoinen yhteisö.
Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta sukuseuran kokouksissa.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy sukuseuran hallitus.

Jäsenmaksuperusteet ja jäsenmaksut

Sukuseurassa ei ole liittymismaksua. Seuran jäseniltä peritään vain jäsenmaksu.
Jäsenmaksuperusteet määräytyvät jäsenyysmuodon mukaisesti, ja ne ovat;
1 = Jäsen, 50 € toimikaudelta (toimikausi on sukukokouksien väli, eli 3-vuotta)
2 = Ainaisjäsen, kertasuorituksena 10 kertainen toimikausimaksu
3 = Perhejäsen, 20 € toimikaudelta

Em. jäsenmaksut ovat toimikaudelle vv. 2021 - 2024.

Sukuseuran toimittama posti lähetetään jäsenen osoitteeseen.

Jäsenyydenhaku käytännössä

Jäsenyyttä haetaan jäsenhakemuksella tai antamalla muulla tavoin kirjallisesti
jäsenhakemuksessa pyydetyt tiedot. Jäsenhakemus on saatavilla sukuseuran
kotisivulta tekstinkäsittelytiedostona ( jasenhakemus.pdf ). Jäsenhakemuksen voi myös tilata
sukuseuran puheenjohtajalta tai jäsenrekisterin pitäjältä Esa Lappalaiselta.
Jäsenhakemuksen voi täyttää tekstinkäsittelyohjelmalla,
tai tulostaa se printterillä paperille ja täyttää se sitten paperimuotoisena.

Kannatusjäsen voi hakea jäsenyyttä vapaamuotoisella jäsenhakemuksella,
jossa tulee ilmoittaa hakijan yhteystiedot.

Täytetty jäsenhakemus tulee toimittaa sukuseuran puheenjohtajalle sähköpostina tai kirjepostina.
Sen jälkeen kun sukuseuran hallitus on hyväksynyt jäsenyyden hakijan sukuseuran
jäseneksi, niin lähetetään jäsenelle viitenumerolla varustetun jäsenmaksulaskun.
Sukuseuran jäsenyyden edellytyksenä on että jäsen on
maksanut jäsenmaksun sukuseuran tilille.

Uusien jäsenien nimet julkaistaan sukuseuran jäsenjulkaisussa.